Перегляд інформації про документ
Назва:
50595 Спосіб мережної обробки інформації
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Обод, І.І. 50595 Спосіб мережної обробки інформації [Текст] / Обод І.І., Заволодько Г.Є., Охрименко М.Ю. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб мережної обробки інформації полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали. На основі міжперіодної обробки інформаційних сигналів проводять первинну обробку інформації. На основі міжоглядової обробки координатної інформації проводять вторинну обробку інформації, формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження, позначають часом результати вторинної обробки інформації кожної системи спостереження та передають результати вторинної обробки інформації у центр мережної обробки інформації. У центрі мережної обробки інформації, на основі часу отримання результатів вторинної обробки окремих систем спостереження, прогнозують вектор стану повітряного об'єкта, за яким спостерігають, на цей час. Проводять вагову обробку прийнятої інформації від систем спостереження та прогнозованого вектора стану повітряного об'єкта і на основі цього формують результуючу інформацію супроводу повітряного об'єкта, яку видають користувачам.

отсутствует

Method for network information processing is in fact that by means of survey systems included to network one receives, processes and reveals information signals. On basis of inter-period processing of information signals one performs primary information processing. On basis of inter-survey processing of coordinate information one performs secondary information processing with formation of uniform time scale for network of control systems one marks with time results of secondary information processing for each system of control with transmission of results of secondary information processing to center of network information processing. Ion center of network information processing on basis of time of results or secondary processing of specific control systems obtaining one predicts vector of state of airborne object being controlled at that time. One performs weighted processing of information received from systems for control and predicted vector of state of airborne object and on basis of that one forms resulting information of following airborne object that is delivered to users.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"