Перегляд інформації про документ
Назва:
Виховний вектор нової філософії освіти
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
11.10.2013
Зведена інформація по документу:
Виховний вектор нової філософії освіти [Текст] / Пономарьов О.С. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Проаналізовано роль і зміст виховання сучасної студентської молоді у філософії освіти. Підкреслено, що виховна діяльність у вищій школі полягає перш за все у тому, щоб студенти виховувались, беручи приклад зі своїх педагогів, які мають бути для них взірцем професіоналізму, порядності і культури. Розкрито суспільну значущість виховної діяльності.

Проанализированы значение и содержание воспитания современной студенческой молодежи в философии образования. Подчеркнуто, что воспитательная деятельность в высшей школе состоит прежде всего в том, чтобы студенты воспитывались, беря пример с педагогов, которые должны быть образцом профессионализма, порядочности и культуры. Раскрыта общественная значимость воспитательной деятельности

A value and maintenance of education of modern student youth is analysed in philosophy of education. Underlined, that an educate activity at higher school consists foremost of that students were educated, following a suit from teachers, which must instance professionalism, decency and culture. Public meaningfulness of an educate activity is exposed.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"