Перегляд інформації про документ
Назва:
77221 Спосіб синтезу катіон-радикальних солей
Колекція:
Патенти і винаходи » Винаходи
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Мова документа:
українська
Додано у архів:
31.10.2013
Зведена інформація по документу:
Сахненко, М.Д. 77221 Спосіб синтезу катіон-радикальних солей [Текст] / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Александров Ю.Л., Камарчук Г.В., Заїка О.С., Кравченко А.В. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2006.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Винахід стосується способу синтезу кристалів органічних струмопровідних матеріалів, які можуть бути застосовані в електронній та електротехнічній промисловості для виготовлення накопичувачів інформації. Спосіб синтезу катіон-радикальних солей включає електроліз в апротонних розчинниках, які містять похідні фульваленів і протиіон, причому перед електролізом попередньо поляризують робочий електрод зі швидкістю зміни потенціалу від 5 до 50 мВ/с, реєструють струм, фіксують потенціал, що відповідає утворенню катіон-радикала зі ступенем окислення від 0 до +1, та проводять синтез при цьому потенціалі. Використання винаходу дозволяє прискорити процес синтезу катіон-радикальних солей.

Изобретение касается способа синтеза кристаллов органических токопроводящих материалов, которые могут быть применены в электронной и электротехнической промышленности для изготовления накопителей информации. Способ синтеза катион-радикальных солей включает электролиз в апротонных растворителях, которые содержат производные фульваленов и противоион, причем перед электролизом предварительно поляризуют рабочий электрод со скоростью смены потенциала от 5 до 50 мВ/с, регистрируют ток, фиксируют потенциал, который соответствует образованию катион-радикала со степенью окисления от 0 до +1 и проводят синтез при этом потенциале. Использование изобретения позволяет ускорить процесс синтеза катион-радикальных солей.

The invention relates to the method of the synthesis of crystals of organic current-conducting materials, which can be used in an electron and electrotechnical industry for manufacture of information storage devices. The method of synthesis of cation - radical salts includes an electrolysis in aprotic solvents, that contain fulvalens derivatives and counterion, at that the working electrode preliminary is polarized before the electrolysis with the rate of the potential changing between 5 and 50 mV/s, the current value is registered, the potential is fixed, which corresponds to formations of a cation - radical with oxidation rate between 0 and +1 and thereafter the synthesis is carried out at this potential. The application of the invention allows to speed up the cation-radical salts synthesis process.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"