Перегляд інформації про документ
Назва:
35887 Спосіб мережної обробки інформації спільних інформаційних систем
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Обод, І.І. 35887 Спосіб мережної обробки інформації спільних інформаційних систем [Текст] / Обод І.І., Заволодько Г.Е. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб мережної обробки інформації спільних інформаційних систем, згідно з яким за допомогою первинного та вторинного радіолокаторів випромінюють зондуючі сигнали та сигнали запиту, приймають ехо-сигнали та сигнали відповіді, виявляють ці сигнали, на основі первинної обробки роздільно визначають координати повітряних об'єктів за інформацією первинного та вторинного радіолокаторів і формують єдину інформаційну посилку споживачам. За допомогою формувача часу синхронізують моменти випромінювання зондуючих сигналів та сигналів запиту з єдиним часом мережі інформаційних систем, на основі вторинної обробки, роздільно здійснюють супровід повітряних об'єктів за координатною інформацією первинного та вторинного радіолокаторів та поєднують виявлені траєкторії повітряних об'єктів у співпадаючих елементах розділення за просторовими координатами.

Способ сетевой обработки информации общих информационных систем, согласно которому с помощью первичного и вторичного радиолокаторов излучают зондирующие сигналы и сигналы запроса, принимают эхо-сигналы и сигналы ответа, обнаруживают эти сигналы, на основе первичной обработки раздельно определяют координаты воздушных объектов по информации первичного и вторичного радиолокаторов и формируют единое информационное сообщение потребителям. С помощью формирователя времени синхронизируют моменты излучения зондирующих сигналов и сигналов запроса с единым временем сети информационных систем, на основе вторичной обработки, раздельно осуществляют сопровождение воздушных объектов по координатной информации первичного и вторичного радиолокаторов и объединяют выявленные траектории воздушных объектов в совпадающих элементах разделения по пространственным координатами.

Method for network processing of information of common information systems according to which by means of primary and secondary radars one emits sounding signals and request signals, receives echo-signals and reply signals, reveals those signals, on basis of primary processing one separately determines coordinates of air objects by information of primary and secondary radars with formation of common information message to consumers. By means of time former one synchronizes instants of emission of probing signals and request signals with common time of information system network, on basis of secondary processing one separately performs following airborne objects by coordinate information of primary and secondary radars with combining revealed trajectories of airborne objects in coinciding elements of separation by spatial coordinates.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"