Перегляд інформації про документ
Назва:
Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
15.11.2013
Зведена інформація по документу:
Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ [Текст] / Аванесова Н.Е. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №45 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Освоєння банкострахових операцій є вкрай актуальним завданням для українського ринку фінансових послуг, оскільки в умовах конкуренції, що постійно посилюється, інтеграція комерційних банків та страховиків, завдяки реалізації спільних продуктів, дозволить генерувати додаткові доходи для обох фінансових установ. Проте якщо в Західній Європі та США концепція bancassurance здобула практичної реалізації в умовах зрілого та стабільного фінансового ринку, то в Україні становлення банківського страхування, навпаки, відбувається в нестійких фінансових умовах.

Изучение банкострахових операций крайне актуальная задача для украинского рынка финансовых услуг, так как в условиях конкуренции, постоянно усиливается, интеграция коммерческих банков и страховщиков, благодаря реализации совместных продуктов, позволит генерировать дополнительные доходы для обоих финансовых учреждений. Однако в Западной Европе и США концепция bancassurance получила практическую реализацию в условиях зрелого и стабильного финансового рынка, то в Украине становления банковского страхования, наоборот, происходит в неустойчивых финансовых условиях.

Studying of bancassurance operations are extremely actual object for the Ukrainian market of the financial services as soon as in the conditions of a competition, constantly amplifies, integration of the commercial banks and insurers, thanks to realisations of joint products, will allow to generate additional incomes for both financial institutions. However in the Western Europe and the USA the concept bancassurance has received practical realisation in the conditions of the mature and stable financial market in Ukraine of formation of bank insurance, on the contrary, occurs in unstable financial conditions.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"