Перегляд інформації про документ
Назва:
42161 Установка для виробництва аміаку
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Бабіченко, А.К. 42161 Установка для виробництва аміаку [Текст] / Бабіченко А.К., Тошинський В.І., Красніков І.Л., Деменкова С.Д. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Установка для виробництва аміаку містить послідовно з'єднані системою трубопроводів відділення сіркоочистки, риформінгу, пароутворення, конверсії оксиду вуглецю, моноетаноламінової очистки, метанування, компресії з паровою турбіною і компресором технологічного повітря для риформінгу, компресором стиску свіжої азотно-водневої суміші, повітряним теплообмінником охолодження азотно-водневої суміші та циркуляційним компресором, повітряний конденсатор відпрацьованої водяної пари турбіни та збірник водяного конденсату, відділення синтезу з конденсаційною колоною, виносним теплообмінником, колоною синтезу із паровим підігрівачем газу, підігрівачем води, апаратами повітряного охолодження, високотемпературним випарником та сепаратором первинної конденсації, двома низькотемпературними випарниками для охолодження циркуляційного газу на ділянці вторинної конденсації, абсорційно-холодильні установки у складі генератора-ректифікатора, абсорбера з ресивером міцного розчину, конденсатора повітряного охолодження з ресивером рідкого холодоагенту, насоса подачі міцного розчину, теплообмінника розчинів і парового переохолодника, пароежекторну холодильну систему з двопорожнинним парогенератором, турбіну компресора технологічного повітря для риформінгу, парові ежектори для стиску випарених парів аміаку. Установка додатково оснащена повітряним конденсатором підвищеного тиску конденсації робочої пари інжектування холодоагенту з генераторів-ректифікаторів.

Установка для производства аммиака содержит соединенные последовательно системой трубопроводов отделения сероочистки, реформинга, парообразования, конверсии оксида углерода, моноэтаноламиновой очистки, метанирования, компрессии с паровой турбиной и компрессором технологического воздуха для реформинга, компрессором сжатия свежей азотно-водородной смеси, воздушным теплообменником охлаждения азотно-водородной смеси и циркуляционным компрессором, воздушный конденсатор отработанного водяного пара турбины и сборник водного конденсата, отделение синтеза с конденсационной колонной, выносным теплообменником, колонной синтеза с паровым подогревателем газа, подогревателем воды, аппаратами воздушного охлаждения, высокотемпературным испарителем и сепаратором первичной конденсации, двумя низкотемпературными испарителями для охлаждения циркуляционного газа на участке вторичной конденсации, абсорбционно-холодильные установки в составе генератора-ректификатора, абсорбера с ресивером концентрированного раствора, конденсатора воздушного охлаждения с ресивером жидкого хладагента, насоса подачи концентрированного раствора, теплообменника растворов и парового переохладителя, пароэжекторную холодильную систему с двухполостным парогенератором, турбину компрессора технологического воздуха для реформинга, паровые эжекторы для сжатия испаренных паров аммиака. Установка дополнительно оборудована воздушным конденсатором повышенного давления конденсации рабочего пара инжектирования хладагента из генераторов-ректификаторов.

Installation for production of ammonia includes connected in sequence with system of pipelines compartments of sulfur purification, reforming, vapor formation, conversion of carbon oxide, mono-ethanolamine purification, methanization, compression with steam turbine and compressor of technological air for reforming, compressor of compression of fresh nitrogen-hydrogen mix, air heat exchanger of nitrogen-hydrogen mix cooling and circulation compressor, air condenser of worked-out water vapor of turbine and collector of water condensate, compartment of synthesis with condensation column, remote heat exchanger, synthesis column with steam gas heater, water heater, apparatuses of air cooling, high-temperature evaporator and separator of primary condensation, two low temperature evaporators for cooling circulation gas at section of secondary condensation, absorption-cooling units in set of generator-rectifier, absorber with receiver of strong solution, condenser of air cooling with receiver of liquid cold agent, pump for supply of strong solution, heat exchanger of solutions and steam overcooler, vapor-ejector refrigeration system with two-cavity steam generator, turbine of compressor of technological air for reforming, steam ejectors for compression of evaporated ammonia vapor. Installation in addition is equipped with air condenser of increased pressure of condensation of working vapor of cold agent injection from generators-rectifiers.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"