Перегляд інформації про документ
Назва:
43950 Луна - дифракційний спосіб неруйнівного контролю довгомірних виробів
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Сучков, Г.М. 43950 Луна - дифракційний спосіб неруйнівного контролю довгомірних виробів [Текст] / Сучков Г.М., Ноздрачова К.Л. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Луна-дифракційний спосіб контролю довгомірних стрижнів ультразвуковими імпульсами полягає у тому, що у виробі збуджують ультразвукове поле вздовж виробу, приймають відбиті від дефектів сигнали і на основі їх аналізу визначають його якість. Ультразвукові об'ємні імпульси збуджують похилим перетворювачем під кутом до поверхні вздовж твірної в одному напрямку таким чином, що у стрижні за рахунок перевідбиття від границь стрижня формується пакет з поздовжніх, зсувних, поверхневих і інших хвиль. Ці хвилі дифрагують на дефекті, формують пакет з дифрагованих поздовжніх, зсувних, поверхневих і інших хвиль, які, трансформуючись на границях виробу, приймаються перетворювачем. Оцінку якості виробу проводять по характеристиках прийнятого пакета комплексу сигналів.

Эхо-дифракционный способ контроля длинномерных стрежней ультразвуковыми импульсами состоит в том, что в изделии возбуждают ультразвуковое поле вдоль изделия, принимают отраженные от дефектов сигналы и на основе их анализа определяют его качество. Ультразвуковые объемные импульсы возбуждают наклонным преобразователем под углом к поверхности вдоль образующей в одном направлении таким образом, что в стрежне за счет переотражения от границ стрежня формируется пакет из продольных, сдвиговых, поверхностных и других волн. Эти волны диффрагируют на дефекте, формируют пакет из диффрагировавших продольных, сдвиговых, поверхностных и других волн, которые, трансформируясь на границах изделия, принимаются преобразователем. Оценку качества изделия проводят по характеристикам принятого пакета комплекса сигналов.

Echo-diffraction method for control of long rods with ultrasonic pulses is in fact that one excites in article ultrasonic field along article, with reception of signals reflected from defects, and on basis of analysis of those one determines its quality. Ultrasonic three-dimensional pulses are excited with inclined transformer at angle to surface along generatrix in one direction in such way that in the rod due to re-reflection from boundaries of the rod pack is formed of longitudinal, shift, surface and other waves. Those waves diffract on defect with formation of package of diffracted longitudinal, shift, surface and other waves that after transformation on boundaries of the article are received by transformer. Evaluation of quality of the article is carried out by characteristics of package of set of signals received.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"