Перегляд інформації про документ
Назва:
4574 Радіоізотопний густиномір
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
26.11.2013
Зведена інформація по документу:
Резниченко, М.К. 4574 Радіоізотопний густиномір [Текст] / Резниченко М.К., Дубовець О.М., Лях Б.Г., Тошинський В.І., Литвиненко І.І. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2005.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Радіоізотопний густиномір містить зону контролю у вигляді трубопроводу, обертове джерело g-випромінювання, яке сканує зону контролю з досліджуваним середовищем поперемінно по двох каналах, приймач випромінювання, підсилювач, реверсивний двигун, компенсаційний клин, вихідний перетворювач і вторинний прилад. Канали сканування зони контролю g-випромінюванням розташовані в двох площинах, перша з яких проходить через вісь зони контролю, друга - перпендикулярна до цієї осі, канали сканування зорієнтовані в зазначених площинах так, що при використанні як зони контролю трубопроводу з постійним круглим перерізом виконуються умови l1-l2 = (0,55-0,65)d, b1=b2, де l1, і l2 - довжина шару досліджуваного середовища в границях першого і другого каналів сканування (розташованих відповідно в першій і другій площинах); b1 і b2 - товщина стінок зони контролю в границях першого і другого каналів сканування. При цьому вісь каналу сканування, розташованого в першій площині, нахилена до осі зони контролю під кутом a=(40-45)°, а кут між віссю каналу сканування, розташованого в другій площині, і проекцією на цю площину осі каналу сканування, розташованого в першій площині, дорівнює b = (20-30)°.

Предлагаемый радиоизотопный плотномер устанавливается на секции трубопровода с контролируемой рабочей средой и содержит вращающийся источник гамма-излучения, приемник гамма-излучения, усилитель, реверсивный электродвигатель, клиновой компенсатор, преобразователь выходного сигнала и измерительное устройство. Источник излучения обеспечивает сканирование секции трубопровода с контролируемой рабочей средой поочередно по двум каналам. Каналы сканирования расположены в двух плоскостях. Первая плоскость проходит через продольную ось секции трубопровода, а вторая плоскость перпендикулярна первой. При использовании секции трубопровода, имеющей круговое поперечное сечение по всей длине, выполняются условия I1- I2 = (0,55 … 0,65)×d и b1 = b2, где I1 и I2 - толщина слоя контролируемой среды, соответственно, в зоне первого и второго канала сканирования, b1 и b2 - толщина стенки секции трубопровода, соответственно, в зоне первого и второго канала сканирования. Угол между осью канала сканирования и продольной осью секции трубопровода составляет 45 градусов для канала, расположенного в указанной первой плоскости, и 20 … 30 градусов для канала, расположенного во второй плоскости.

The proposed radioisotope densitometer is designed for installation at the pipeline section with tested working medium and contains a rotary gamma radiation source, a gamma radiation receiver, an amplifier, a reversible motor, a wedge compensator, the densitometer output signal transducer, and a measuring device. The gamma radiation source provides the scanning of the pipeline section alternately in two channels. The scanning channels are arranged in two planes. The first plane passes trough the longitudinal axis of the pipeline section, and the other plane is perpendicular to the first plane. When using the pipeline section with the circular cross-section along the whole length, conditions I1 - I2 = (0,55 … 0,65)×d and b1 = b2 are met, where I1, I2 is the thickness of the layer of the controlled working medium in the area of the first and the second scanning channel, b1, b2 is the thickness of the wall of the pipeline section in the area of the first and the second scanning channel. The angle between the axis of the scanning channel and the longitudinal axis of the pipeline section is 45 degrees for the channel arranged in the said first plane and 20 … 30 degrees for the channel arranged in the second plane.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"