Перегляд інформації про документ
Назва:
Аттестация персонала
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Гиленко, Е.Н. Аттестация персонала [Текст] / Гиленко Е.Н., Божко А.С. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В сучасному світі все більше керівників починають розуміти, що атестація просто необхідна, а періодична оцінка персоналу має масу позитивних моментів. Правильно побудована система атестації покликана забезпечити вищий рівень віддачі людських ресурсів організації а значить – сприяти підвищенню ефективності роботи організа- ції в цілому, підвищенню рівня її конкурентоспроможності.

В современном мире все больше руководителей начинают понимать, что аттестация просто необходима, а периодическая оценка персонала имеет массу позитивных моментов. Правильно построенная система аттестации призвана обеспечить более высокий уровень отдачи от человеческих ресурсов организации, а значит – способствовать повышению эффективности работы организации в целом, повышению уровня ее конкурентоспособности.

In the modern world all more leaders begin to understand that attestation is simply needed, and the periodic estimation of personnel has mass of positive moments. The correctly built system of attestation is called to provide more high level of return from the human capitals of organization, and – instrumental in the increase of efficiency of work of organization on the whole, to the increase of level of its competitiveness


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"