Перегляд інформації про документ
Назва:
Адаптивне управління витратами на малих машинобудівних підприємствах
Колекція:
Автореферати » Кандидатські
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
автореферат
Мова документа:
українська
Додано у архів:
06.10.2014
Зведена інформація по документу:
Адаптивне управління витратами на малих машинобудівних підприємствах [Текст] / Антонець О.О. // Автореферати : Кандидатські - , 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних, методичних і практичних засад управління витратами на машинобудівних підприємствах в малому бізнесі. У роботі досліджено економічний зміст основних категорій та понять, що стосуються процесу управління витратами. Проаналізовано існуючі концепції управління витратами та запропоновано концептуальні засади адаптивного управління витратами, що описана на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях управління підприємством. Удосконалено інструментарій прогнозування витрат підприємства. Розроблено метод визначення обсягів витрат на виробничі ресурси в оперативному періоді, використання якого дозволяє отримувати меншу суму втрат, ніж при виборі усередненого показника обсягів виробничих ресурсів. Вдосконалено метод оптимізації обсягів постачань підприємства. Надано практичні рекомендації щодо впровадження бюджетування на малому підприємстві машинобудування.

Диссертация посвящена развитию теоретических, методических и практических принципов управления затратами на машиностроительных предприятиях малого бизнеса. Целью исследования является теоретико-методическая разработка мероприятий по оптимизации уровня затрат машиностроительных предприятий малого бизнеса. На основе анализа научной литературы и исследования практической деятельности машиностроительных предприятий выделены основные концепции управления затратами на производственных предприятиях. Проанализировано современное состояние машиностроительных предприятий Украины, определены основные направления и проблемы их развития, в частности, в разрезе малых предприятий.

Dissertation is devoted development of theoretical, methodical and practical principles of management charges on machine-building enterprises in small business. In-process investigational going is near economic maintenance of basic categories and concepts which touch the process of management charges. The special attention is spared determination of basic directions of perfection of management process charges on a small enterprise. The tool of prognostication of charges of enterprise is improved. The method of determination of production the use of which allows on the certain intervals of the forecast demand to get the less sum of losses than at the choice of middle index of production volumes is developed. The method of optimization of supplies of enterprise is improved. Practical recommendations are given in relation to introduction of budgeting on the small enterprise of engineer.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"