Перегляд інформації про документ
Назва:
Педагогика успеха как интегральный личностно-ориентированный подход к формированию успешности личности
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
18.06.2015
Зведена інформація по документу:
Романовский, А.Г. Педагогика успеха как интегральный личностно-ориентированный подход к формированию успешности личности [Текст] / Романовский А.Г., Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №42 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розглянута сутність педагогіки успіху як інтегрального особистісно-орієнтованого підходу до формування успішності особистості студента. Викладені основні напрямки вивчення формування успішності і роль внутрішнього світу людини у цьому процесі. Виокремлено основні принципи педагогіки успіху: гуманістична спрямованість освітнього процесу; успішність; плідне співробітництво педагога та учня; використання педагогічних технологій та методів, спрямованих на особистісний розвиток і саморозвиток тих, хто навчається; знання психології як студентами, так і викладачами, що сприяє формуванню їх внутрішнього світу й активної життєвої позиції.

В статье рассмотрена сущность педагогики успеха как интегрального личностно-ориентированного подхода к формированию успешности личности студента. Изложены основные направления изучения формирования успешности и роль внутреннего мира человека в этом процессе. Выделены основные принципы педагогики успеха: гуманистическая направленность образовательного процесса; успешность; плодотворное сотрудничество педагога и ученика; использование педагогических технологий и методов, направленных на личностное развитию и саморазвитие обучающихся; знание психологии как студентами, так и преподавателями, способствующее формированию их внутреннего мира и активной жизненной позиции.

The article views the essence of pedagogy of success as integral personally-oriented approach to form a student’s personality successfulness. There are pointed out the main directions in the study of successfulness formation and the role of a person’s inner world in this process. The basic principles of pedagogy of success have been defined, namely humanistic directedness of the education process, successfulness, fruitful cooperation between the pupil and the teacher; the use of pedagogic technologies and methods directed at students’ development and self-development; knowledge in psychology by both students and teachers which enhances the formation of their inner world and active stand in life.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"