Перегляд інформації про документ
Назва:
32282 Радіоізотопний густиномір
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
08.12.2015
Зведена інформація по документу:
Дубовець, О.М. 32282 Радіоізотопний густиномір [Текст] / Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О., Кравцов М.К. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Радіоізотопний густиномір містить зону контролю у вигляді трубопроводу з постійним по довжині діаметром, капсулу з джерелом γ-випромінювання, встановлену на диску, що обертається так, щоб γ-випромінювання просвічувало зону контролю поперемінно по двох каналах, приймач випромінювання, перетворюючий блок, фазочутливий підсилювач, реверсивний двигун, компенсаційний клин, вихідний перетворювач і вторинний прилад. Крім того, капсула має два направляючі канали, осі яких перетинаються в центрі джерела γ-випромінювання, розташованого в капсулі, зміщені один відносно одного на кут βсм=(27-30)°, перший направляючий канал нахилений до диска під кутом β1=(55-61)°, другий - під кутом β2=(75-83)°, при цьому кожний з каналів просвічування зони контролю з досліджуваним середовищем γ-випромінюванням є продовженням відповідного направляючого каналу капсули, а канали просвічування зорієнтовані в просторі кутом зсуву βсм направляючих каналів капсули і кутами їх нахилу β1 і β2 до поверхні диска таким чином, що потоки γ-випромінювання після проходження зони контролю з досліджуваним середовищем сходяться в центрі приймача γ-випромінювання, максимально наближеного до поверхні зони контролю.

Радиоизотопный измеритель плотности содержит зону контроля в виде трубопровода с постоянным по длине диаметром, капсулу с источником γ-излучения, установленную на диске, который поворачивается так, чтобы γ- излучение просвечивало зону контроля попеременно по двум каналам, приемник излучения, преобразующий блок, фазочувствительный усилитель, реверсивный двигатель, компенсационный клин, выходной преобразователь и вторичный прибор. Кроме того, капсула имеет два направляющие канала, оси которых пересекаются в центре источника γ-излучения, расположенного в капсуле, смещенные один относительно другого на угол βсм=(27-30)°, первый направляющий канал наклонен к диску под углом β1=(55-61)°, второй- под углом β2=(75-83)°, при этом каждый из каналов просвечивания зоны контроля с исследуемой средой γ- излучением является продолжением соответствующего направляющего канала капсулы, а каналы просвечивания сориентированы в пространстве углом сдвига βсм направляющих каналов капсулы и углами их наклона β1 и β2 к поверхности диска таким образом, что потоки γ- излучения после прохождения зоны контроля с исследуемой средой сходятся в центре приемника γ- излучения, максимально приближенного к поверхности зоны контроля.

Radio-isotope density meter has control zone as pipeline with permanent in length diameter, capsule with source of  γ-radiation installed on disc that rotates in such way that  γ- radiation goes through zone of control with alternation by two channels, receiver of radiation, transformation block, phase-sensitive amplifier, reversing motor, compensation wedge, output transformer and secondary device. Besides that the capsule has two directing channels axes of which intersect in center of source of γ-radiation placed in capsule, displaced one with respect to another by angle  βsh=(27-30)°, first guide channel is inclined to disc at angle β1=(55-61)°, second one – at angle β2=(75-83)°, at that each of through channels of control zone with medium under investigation by γ- radiation is continuation of respective guide channel of capsule, and through channels are directed in space with angle of shift βsh of guide channels of capsule and with angles of inclination of those β1 and β2 to surface of disc in such way that flows of γ-radiation after having passed control zone with medium under investigation come together in center of reception of γ-radiation that is most close to surface of control zone.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"