Перегляд інформації про документ
Назва:
34437 Установка для виробництва аміаку
Колекція:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
09.12.2015
Зведена інформація по документу:
Бабіченко, А.К. 34437 Установка для виробництва аміаку [Текст] / Бабіченко А.К., Тошинський В.І. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2008.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Установка для виробництва аміаку містить послідовно з'єднані системою трубопроводів відділення сіркоочистки, риформінгу, пароутворення, конверсії оксиду вуглецю, моноетаноломінової очистки, метанування, компресії з паровою турбіною і компресором технологічного повітря для риформінгу, компресором стиснення свіжої азотно-водневої суміші, повітряним теплообмінником охолодження азотно-водневої суміші та циркуляційним компресором, повітряний конденсатор відпрацьованої водяної пари турбіни та збірник водяного конденсату з насосом повернення його у відділення пароутворення, пароежекторну холодильну систему у складі двопорожнинного парогенератора. Трубний простір високотемпературного випарника по потоку циркуляційного газу включений між апаратами повітряного охолодження та сепаратором первинної конденсації.

Установка для производства аммиака содержит соединенные последовательно системой трубопроводов отделения очистки серы, реформинга, парообразования, конверсии оксида углерода, моноэтаноламиновой очистки, метанирования, компрессии с паровой турбиной и компрессором технологического воздуха для риформинга, компрессором сжатия свежей азотно-водородной смеси, воздушным теплообменником охлаждения азотно-водородной смеси и циркуляционным компрессором, воздушный конденсатор отработанного водяного пара турбины и сборник водного конденсата с насосом его возврата в отделение парообразования, пароэжекторную холодильную систему в составе двухполостного парогенератора. Трубное пространство высокотемпературного испарителя по потоку циркуляционного газа включено между аппаратами воздушного охлаждения и сепаратором первичной конденсации.

Installation for ammonia production has connected in sequence with system of pipelines compartments of sulfur purification, reforming, steam formation, conversion of carbon oxide, mono-ethanolamine purification, methanizing, compression with steam turbine and compressor of technological air for reforming, compressor for compression of fresh nitro-hydrogen mix, air heat exchanger for cooling nitro-hydrogen mix and circulation compressor, air condenser of worked out water vapor of turbine and collector of water condensate with pump for its return to compartment of steam formation, steam-ejection cooling system as two-cavity steam generator. Pipe space of high-temperature evaporator in direction of flow of recirculation gas is connected between apparatuses of air cooling and separator of primare condensation.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"