Перегляд інформації про документ
Назва:
Естетична самосвідомість особистості як чинник розвитку національної художньої еліти
Колекція:
Статті »
Кафедра:
Видавець:
Харків
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
19.02.2016
Зведена інформація по документу:
Пазиніч, С.М. Естетична самосвідомість особистості як чинник розвитку національної художньої еліти [Текст] / Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. // Статті : - Харків, 2008.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті проаналізовано проблему мистецтва як одного з головних елементів у системі соціальної комунікації. Зокрема, досліджені природа, функції, особливості естетичного сприйняття об’єктивної дійсності. Стаття розглядає окремі аспекти здійснення комунікації за допомогою мистецтва, а також деякі умови успішного розвитку національної за духом і сутністю художньої еліти.

В статье анализируется проблема искусства как одного из главных элементов в систе- ме социальной коммуникации. В частности, исследуются природа, функции, особенности эстетического восприятия объективной действительности. Рассматриваются отдельные аспекты осуществления коммуникации с помощью искусства, а также некоторые условия успешного развития национальной по духу и сущности художественной элиты.

In the article the problem of art is analysed as one of staples in the system of social communication. In particular, are explored nature, functions, features of aesthetic perception of objective reality. The separate aspects of realization of communication by the art are examined, and also some terms of successful development of national on a spirit and essence of art establishment.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"