Перегляд інформації про документ
Назва:
55471 Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Сучков, Г.М. 55471 Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю [Текст] / Сучков Г.М., Хомяк Ю.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю має котушку збудження і вимірювальну котушку та непровідну неферомагнітну основу, розташовану в середині котушок. Збуджуюча і вимірювальна котушки розміщені в просторі таким чином, що в двох площинах вони мають робочі ділянки із взаємно перпендикулярними провідниками. Інші ділянки розміщено у просторі на рівновіддаленій у кожному просторовому пертині відстані один від одного з можливістю взаємного зміщення до ±10 % . Лінія перетину площин збуджувальної та вимірювальної котушок складає прямий кут до поверхні об'єкта контролю.

Накладной вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля имеет катушку возбуждения и измерительную катушку и непроводящее неферромагнитное основание, расположенное внутри катушек. Возбуждающая и измерительная катушки размещены в пространстве таким образом, что в двух плоскостях они имеют рабочие участки с взаимно перпендикулярными проводниками. Другие участки размещены в пространстве на равноотстоящем в каждом пространственном сечении расстоянии один от другого с возможностью взаимного смещения до ±10 % . Линия сечения плоскостей возбуждающей и измерительной катушек составляет прямой угол к поверхности объекта контроля.

Onlay vortex current transformer for non-destructive control has excitation coil and measuring coil and non-conductive non-ferromagnetic basis placed in the coils. Excitation and measuring coils are placed in space in such way that in two planes those have working sections with normal to each other conductors. The other sections are placed in space at equidistant in each spatial cross section distance one from another with possibility of respective displacement up to дo ±10 % . Line of cross section of planes of excitation and measuring coils forms right angle to surface of the object of control.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"